0
Lượt Xem
37
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: hiện đại, nghiệp giới tinh anh, lâu ngày sinh tình, quan ngoại giao x phóng viên HE Edit+Beta : La Stella Bìa : Cải Xanh “Nhân sinh còn lại, có em chung đôi.” Nhân vật chính: Sa Khinh Vũ | Lận Thần

Thẻ Tiêu Chí