Đã cập nhật 55 chương
1

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 1: Trọng Sinh

2

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 2: Tha Đi

3

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 3: Sủng Ngươi

4

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 4: Mộng Đẹp

5

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 5: Xuất Môn

6

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 6: Hưu Mộc

7

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 7: Phát Bệnh

8

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 8: Noãn Phòng

9

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 9: Truyền Đòi

10

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 10: Thỉnh Chỉ

11

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 11: Lựa Chọn

12

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 12: Tứ Hôn

13

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 13: Ôn Chuyện

14

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 14: Quý Giá

15

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 15: Lạ Giường

16

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 16: Bạt Tai

17

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 17: Cản Cửa

18

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 18: Nấu Canh

19

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 19: Giá Lễ

20

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 20: Làm Càn

21

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 21: Đại Hôn

22

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 22: Động Phòng

23

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 23: Kính Trà

24

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 24: Thần Y

25

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 25: Trở Mặt

26

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 26: Giao Binh

27

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 27: Tính Sổ

28

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 28: Kiêu Căng

29

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 29: Có Cừu Oán

30

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 30: Lập Công

31

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 31: Say Rượu

32

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 32: Ngày Đông

33

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 33: Oan Ức

34

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 34: Thích

35

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 35: Giao Lưu

36

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 36: Chân Dung

37

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 37: Phẫn Nộ

38

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 38: Tống Tụng

39

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 39: Đối Chất

40

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày - Chương 40: Tân Niên