Trọn bộ 37 chương
1

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 1-1: “em Lâm” Từ Trên Trời Rơi Xuống (1)

2

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 1-2: “em Lâm” Từ Trên Trời Rơi Xuống (2)

3

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 1-3: “em Lâm” Từ Trên Trời Rơi Xuống (3)

4

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 2-1: Tính Mạng Mong Manh (1)

5

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 2-2: Tính Mạng Mong Manh (2)

6

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 3-1: Thôn Gama (1)

7

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 3-2: Thôn Gama (2)

8

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 4: Núi Đồi Không Hiểu Chuyện Trong Tâm

9

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 5-1: Mùa Đông Lạnh Giá Sắp Đến (1)

10

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 5-2: Mùa Đông Lạnh Giá Sắp Đến (2)

11

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 6: Lăn Lộn Khắp Nơi Tìm Chẳng Thấy, Tình Cờ Vô Ý Phát Hiện Ra

12

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 7: Cướp Dê Cướp Ngựa, Cướp Phụ Nữ

13

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 8: Khổng Tước Lam Tím

14

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 9: Trăm Kế Tránh Thù

15

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 10: Cớ Sao Còn Bắt Đầu

16

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 11: Khúc Nhạc Mùa Đông

17

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 12: Oan Gia Ngõ Hẹp

18

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 13: Cuộc Sống Yên Bình

19

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 14: Thế Sự Xoay Vần

20

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 15: Trở Lại Broughton

21

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 16: Địa Ngục Trần Gian

22

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 17: Có Gặp Nhau Chàng Chưa Dễ Nhận(1)

23

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 18: Đất Trời Mù Mịt

24

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 19: Trú Phục Dạ Xuất(*)

25

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 20: Lam Băng

26

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 21: Giăng Bẫy

27

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 22: Tiệc Mừng Chiến Thắng

28

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 23: Ngôi Làng Không Tên

29

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 24: Kế Hoạch

30

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 25: Hiệu Ứng Cánh Bướm

31

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 26: Hồng Băng

32

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 27: Nếu Có Tương Lai Tươi Sáng

33

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 28: Cát Bụi Hoàng Hôn

34

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 29: Báo Thù

35

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 30: Vua Của Gió

36

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 31: Cầu Chúa Phù Hộ

37

Chúa Sẽ Phù Hộ Em - Quyển 1 Chương 32: Đoạn Kết