Đã cập nhật 24 chương
1

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 1: Hành Động Khó Coi

2

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 2: Lựa Chọn Tốt Nhất

3

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 3: Gả Đi

4

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 4: Xung Hỉ Thành Công

5

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 5: Trượng Phu Kỳ Quái

6

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 6: Sâu Tận Xương Tủy

7

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 7: Nàng Dâu Kính Trà

8

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 8: Uống Thuốc

9

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 9: Thẳng Thắn

10

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 10: Cho Ăn (vạch Lá Tìm Sâu)

11

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 11: Lại Mặt (1)

12

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 12: Lại Mặt (2)

13

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 13: Lại Mặt (3)

14

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 14: Ấu Điểu (chim Non)

15

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 15: Xoa Bóp

16

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 16: Hữu Tâm Vô Lực

17

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 17: Mập Mạp Đến

18

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 18: Có Chuyện Cần Thương Lượng

19

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 19: Đại Ca Liêu Gia

20

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 20: Buộc Tội

21

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 21: May Xiêm Y (vạch Lá Tìm Sâu)

22

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 22: Thạch Gia Tiểu Thư

23

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 23: Vung Tiền Như Rác

24

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê - Chương 24: Nghi Phu Nhân