Đã cập nhật 22 chương
1

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 1: Thiên Thạch Giáng - Xuyên Qua Thôi

2

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 2: Ra Mặt Cửa Hàng

3

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 3: Linh Thạch Thức Tỉnh

4

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 4: Tranh Đấu Quyền Lợi – Hệ Thống Thăng Cấp (1)

5

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 5: Tranh Đấu Quyền Lợi – Hệ Thống Thăng Cấp (2)

6

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 6: Tranh Đấu Quyền Lợi – Hệ Thống Thăng Cấp (3)

7

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 7: Bạch Long Hội

8

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 8: Cứu Người (1)

9

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 9: Cứu Người (2)

10

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 10: Tiểu Tử Cao Này Bị Điên Rồi

11

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 11: Tại Sao Không Tin Tưởng Anh?

12

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 12: Biện Giải

13

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 13: Nông Trại Trong Mơ

14

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 14: Hóa Thân Của Thiên Thạch (1)

15

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 15: Hóa Thân Của Thiên Thạch (2)

16

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 16: Em Dâu Của Anh, Chị Dâu Của Em

17

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 17: Đi Mua Sắm

18

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 18: Khoanh Vùng Manh Mối (1)

19

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 19: Khoanh Vùng Manh Mối (2)

20

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 20: Khoanh Vùng Manh Mối (3)

21

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 21: Khoanh Vùng Manh Mối (4)

22

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 22: Cô Ấy Chỉ Đang Ngủ Thôi (1)