0
Lượt Xem
1,555
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

After a traversal travels to a different world, he cannot do human life …

The story begins after jumping out of the stone …

Thẻ Tiêu Chí