Đã cập nhật 32 chương
1

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 1: Xuyên Qua

2

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 2: Ngốc Nữ Chín Tuổi

3

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 3: Một Kiếm Phát Uy

4

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 4: Dục Hoả Phượng Hoàng

5

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 5: Công Tử Vu Ly

6

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 6: Tự Chuốc Nhục

7

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 7: Tán Gia Bại Sản

8

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 8: Tiến Về Hàm Đan

9

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 9: Đạo Tặc Dọc Đường

10

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 10: Chân Tướng Của Đám Thích Khách

11

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 11: Dược Đỉnh Thượng Phẩm

12

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 12: Thiếu Niên Mắt Đỏ

13

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 13: Danh Chấn Hàm Đan

14

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 14: Vương Tử Tần Quốc

15

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 15: Đùa Giỡn Quyền Hầu

16

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 16: Tam Linh Đồng Tu

17

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 17: Đồ Đệ Khờ Khạo

18

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 18: Âm Dương Chi Thuật

19

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 19: Dẫn Sói Vào Nhà

20

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 20: Thiếu Niên Luyện Dược Sư

21

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 21: Đả Kích Dì Diệp

22

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 22: Kết Giao Với Quý Tộc

23

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 23: Chỉ Cần Nàng Thấy Vui

24

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 24: Dạ Yến Trong Vương Cung

25

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 25: Bí Sự Chốn Thâm Cung

26

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 26: Ám Sinh Tình Tố

27

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 27: Thi Cưỡi Ngựa Bắn Cung

28

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 28: Mơ Mộng Hão Huyền

29

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 29: Vũ Cơ Tuyệt Sắc

30

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 30: Bị Thương Vì Nàng

31

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 31: Tín Vật Đính Ước

32

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ - Chương 32: Lời Tiên Đoán Thần Bí