Đã cập nhật 22 chương
1

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 1: Event - Khởi Đầu

2

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 2: Kẻ Phá Luật

3

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 3: Công Ty Thiên Hà

4

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 4: Lợi - Hại Song Hành

5

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 5: Hành Khúc Làm Nhiệm Vụ

6

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 6: Đánh Boss

7

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 7: Đồ Cấp Cuối?

8

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 8: Tai Nạn

9

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 9: Cổng

10

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 10: Cạm Bẫy

11

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 11: Diệt Đoàn

12

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 12: Chuyển Đồ

13

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 13: Vùng Trũng

14

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 14: Team Đánh Cá Sấu

15

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 15: Cá Sấu Chúa Và Đồng Bọn

16

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 16: Ks Boss

17

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 17: Tổ Đội Pk

18

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 18: Thương Lượng

19

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 19: Deepweb - Mua Kỹ Năng

20

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 20: Ngoài Ý Muốn

21

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 21: Làm Hại

22

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Chương 22: Bật Pk