0
Lượt Xem
123
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Sinh hoạt bình thường Trần Vũ, xuyên qua đến chính mình cao ba năm đại. Vì quá càng tốt sinh hoạt, hắn quyết định nỗ lực học tập, đương một người siêu cấp học bá! —————— Nguyên danh 《 trở lại lúc ban đầu tốt đẹp 》, phi tiêu chuẩn học bá văn, không mừng chớ nhập!

Thẻ Tiêu Chí