Đã cập nhật 79 chương
1

Dungeon Hunter - Chương 1: Khởi Đầu

2

Dungeon Hunter - Chương 2: Thời Kỳ Bảo Hộ Tân Thủ (phần 1)

3

Dungeon Hunter - Chương 3: Thời Kỳ Bảo Hộ Tân Thủ (phần 2)

4

Dungeon Hunter - Chương 4: Thời Kỳ Bảo Hộ Tân Thủ (phần 3)

5

Dungeon Hunter - Chương 5: Class Ẩn (phần 1)

6

Dungeon Hunter - Chương 6: Class Ẩn (phần 2)

7

Dungeon Hunter - Chương 7: Class Ẩn (phần 3)

8

Dungeon Hunter - Chương 8: Class Ẩn (phần 4)

9

Dungeon Hunter - Chương 9: Trận Càn Quét (phần 1)

10

Dungeon Hunter - Chương 10: Trận Càn Quét (phần 2)

11

Dungeon Hunter - Chương 11: Trận Càn Quét (phần 3)

12

Dungeon Hunter - Chương 12: Cú Lừa (phần 1)

13

Dungeon Hunter - Chương 13: Cú Lừa (phần 2)

14

Dungeon Hunter - Chương 14: Cú Lừa (phần 3)

15

Dungeon Hunter - Chương 15: Cú Lừa (phần 4)

16

Dungeon Hunter - Chương 16: Cú Lừa (phần 5)

17

Dungeon Hunter - Chương 17: Nữ Hoàng Sấm Sét (phần 1)

18

Dungeon Hunter - Chương 18: Nữ Hoàng Sấm Sét (phần 2)

19

Dungeon Hunter - Chương 19: Nữ Hoàng Sấm Sét (phần 3)

20

Dungeon Hunter - Chương 20: Nữ Hoàng Sấm Sét (phần 4)

21

Dungeon Hunter - Chương 21: 2000 Và 800 (phần 1)

22

Dungeon Hunter - Chương 22: 2000 Và 800 (phần 2)

23

Dungeon Hunter - Chương 23: 2000 Và 800 (phần 3)

24

Dungeon Hunter - Chương 24: 2000 Và 800 (phần 4)

25

Dungeon Hunter - Chương 25: Duy Trì Trật Tự Hầm Ngục (phần 1)

26

Dungeon Hunter - Chương 26: Duy Trì Trật Tự Hầm Ngục (phần 2)

27

Dungeon Hunter - Chương 27: Sàn Đấu Giá Quỷ Giới (phần 1)

28

Dungeon Hunter - Chương 28: Sàn Đấu Giá Quỷ Giới (phần 2)

29

Dungeon Hunter - Chương 29: Sàn Đấu Giá Quỷ Giới (phần 3)

30

Dungeon Hunter - Chương 30: Sàn Đấu Giá Quỷ Giới (phần 4)

31

Dungeon Hunter - Chương 31: Sàn Đấu Giá Quỷ Giới (phần 5)

32

Dungeon Hunter - Chương 32: Sàn Đấu Giá Quỷ Giới (phần 6)

33

Dungeon Hunter - Chương 33: Krasla Và Chrisley (phần 1)

34

Dungeon Hunter - Chương 34: Krasla Và Chrisley (phần 2)

35

Dungeon Hunter - Chương 35: Krasla Và Chrisley (phần 3)

36

Dungeon Hunter - Chương 36: Krasla Và Chrisley (phần 4)

37

Dungeon Hunter - Chương 37: Krasla Và Chrisley (phần 5)

38

Dungeon Hunter - Chương 38: Bang Thiên Ý (phần 1)

39

Dungeon Hunter - Chương 39: Bang Thiên Ý (phần 2)

40

Dungeon Hunter - Chương 40: Bang Thiên Ý (phần 3)