Đã cập nhật 199 chương
1

Chết thảm ngoài cổng trường (1)

2

Chết thảm ngoài cổng trường (2)

3

Chết thảm ngoài cổng trường (3)

4

Chết thảm ngoài cổng trường (4)

5

Chết thảm ngoài cổng trường (5)

6

Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (1)

7

Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (2)

8

Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (3)

9

Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (4)

10

Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (5)

11

Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (6)

12

Trong phòng giải phẫu (1)

13

Trong phòng giải phẫu (2)

14

Trong phòng giải phẫu (3)

15

Trong phòng giải phẫu (4)

16

Trong phòng giải phẫu (5)

17

Trong phòng giải phẫu (6)

18

Trong phòng giải phẫu (7)

19

Trong phòng giải phẫu (8)

20

Trong phòng giải phẫu (9)

21

Trong phòng giải phẫu (10)

22

Phòng chứa xác kinh hoàng (1)

23

Phòng chứa xác kinh hoàng (2)

24

Phòng chứa xác kinh hoàng (3)

25

Phòng chứa xác kinh hoàng (4)

26

Phòng chứa xác kinh hoàng (5)

27

Phòng chứa xác kinh hoàng (6)

28

Phòng chứa xác kinh hoàng (7)

29

Phòng chứa xác kinh hoàng (8)

30

Bản Kinh Thánh trong cổ họng (1)

31

Bản Kinh Thánh trong cổ họng (2)

32

Bản Kinh Thánh trong cổ họng (3)

33

Bản Kinh Thánh trong cổ họng (4)

34

Bản Kinh Thánh trong cổ họng (5)

35

Bản Kinh Thánh trong cổ họng (6)

36

Pháp y tranh tài (1)

37

Pháp y tranh tài (2)

38

Pháp y tranh tài (3)

39

Pháp y tranh tài (4)

40

Pháp y tranh tài (5)