Đã cập nhật 47 chương
1

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 1: Vây Giết

2

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 2: Trọng Sinh 200 Năm Sau

3

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 3: Hệ Thống Kích Hoạt

4

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 4: Khống Hồn Quyết

5

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 5: Bảng Nhiệm Vụ

6

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 6: Hủy Dung

7

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 7: Ta Thân Ái Đồng Đồng

8

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 8: Vĩnh Hằng

9

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 9: Trao Đổi

10

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 10: Đổi Mặt

11

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 11: Bá Vương Trở Về

12

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 12: Quỷ Nhãn

13

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 13: Lăng Phàm Dao Động

14

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 14: Cố Sự 200 Năm

15

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 15: Khắc Thánh Bia

16

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 16: Chán Ghét

17

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 17: Mở To Mắt Chó Của Ngươi

18

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 18: Ngang Ngược

19

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 19: Lâm Hạo Thiên

20

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 20: Chém Giết

21

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 21: Nhân Sinh Nhiệm Vụ

22

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 22: Mười Lăm Phút, Thăng 7 Cấp

23

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 23: Tàn Quyển - Cuồng Phong Tẫn Đao

24

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 24: Đừng Nóng Nảy A

25

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 25: Nghi Ngờ

26

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 26: Dạ Nhập Vạn Phủ, Vạn Nghiên Dương

27

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 27: Ba Loại Sắc Thái

28

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 28: Tiểu Nữ Nhân To Gan

29

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 29: Yêu Thích Không Thôi.. (h)

30

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 30: Rời Đi (hơi H)

31

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 31: Bổn Tọa Bị Mắng?

32

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 32: Vai Ác Chính Xác Mở Ra Phương Thức

33

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 33: Hắc Y Nhân Đột Kích

34

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 34: Thất Tín

35

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 35: Vạn Nghiên Dương Chết

36

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 36: Ngưng Trọng

37

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 37: Oán Thiên Khúc

38

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 38: Vơ Vét Vạn Phủ

39

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 39: Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ Đại Thành

40

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ - Chương 40: Người Giấy