Đã cập nhật 72 chương
1

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 1: Mở Đầu

2

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 2: Đánh Người

3

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 3: Tử Khí

4

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 4: Cướp Đoạt Đề Thi

5

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 5: Quỹ Đen

6

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 6: Hai Đề Thi (1)

7

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 7: Hai Đề Thi (2)

8

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 8: Hai Đề Thi (3)

9

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 9: Hai Đề Thi (4)

10

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 10: Hai Đề Thi (5)

11

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 11: Hai Đề Thi (6)

12

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 12: Nhà Tang Lễ

13

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 13: Tám Mươi Ba (1)

14

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 14: Tám Mươi Ba (2)

15

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 15: Tám Mươi Ba (3)

16

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 16: Tám Mươi Ba (4)

17

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 17: Tám Mươi Ba (5)

18

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 18: Tám Mươi Ba (6)

19

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 19: Tám Mươi Ba (7)

20

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 20: Tạ Bán Loan (1)

21

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 21: Tạ Bán Loan (2)

22

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 22: Sáu Mươi Điểm

23

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 23: Uổng Tử Thành*

24

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 24: Cô Dâu Mới Gả (1)

25

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 25: Cô Dâu Mới Gả (2)

26

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 26: Cô Dâu Mới Gả (3)

27

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 27: Cô Dâu Mới Gả (4)

28

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 28: Cô Dâu Mới Gả (5)

29

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 29: Cô Dâu Mới Gả (6)

30

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 30: Cô Dâu Mới Gả (7)

31

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 31: Cô Dâu Mới Gả (8)

32

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 32: Cô Dâu Mới Gả (9)

33

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 33: Cô Dâu Mới Gả (10)

34

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 34: Cô Dâu Mới Gả (11)

35

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 35: Cô Dâu Mới Gả (12)

36

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 36: Cô Dâu Mới Gả (13)

37

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 37: Cô Dâu Mới Gả (14)

38

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 38: Kháng Nghị

39

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 39: Bài Thi (1)

40

Không Tin Tà - Quyển 1 Chương 40: Bài Thi (2)