2
Lượt Xem
343
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Một kiếm độc nhất vô nhị! Một kiếm làm bá chủ thiên hạ! Ai không phục cứ tới! Chư Thiên Thần Phật, sinh tử không màng! Nhất Kiếm Độc Tôn!

Thẻ Tiêu Chí