Đã cập nhật 25 chương
1

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 1: Nữ Sát Thủ Quyền Khuynh Thiên Hạ

2

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 2: Xuyên Không Làm Độc Nhất Công Chúa

3

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 3: Thời Không Chi Giới. Vạn Thú Chi Vương

4

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 4-1: Căn Phòng Thứ Nhất (thượng)

5

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 4-2: Căn Phòng Thứ Nhất (hạ)

6

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 5: Cải Tạo Cơ Thể. Lần Đầu Luyện Đan

7

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 6: Xuất Quan. Bạo Phong Thần Điểu

8

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 7: Thần Thú- Bạo Phong Thần Điểu

9

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 8: “lâm Nguyệt Dạ”

10

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 9: Ta Không Phải "lâm Nguyệt Dạ"

11

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 10: Nhiệm Vụ Dong Binh

12

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 11-1: Huyết Ngục Chi Địa- Huyết Ngục Vương (thượng)

13

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 11-2: Huyết Ngục Chi Địa- Huyết Ngục Vương (hạ)

14

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 12: Vương Phi A, Ta Chờ Người Lâu Lắm Rồi!

15

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 13: Lãnh Huyết Nam Tử Và Lãnh Huyết Nữ Tử

16

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 14: Sát Thủ. Chợ Đen Thiệp Mời

17

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 15: Chợ Đen

18

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 16: Huyết Sát Thương Hội

19

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 17: Tứ Ca (thượng)

20

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 17-2: Tứ Ca (hạ)

21

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 18: Âu Dương Khuynh Liên. Không Phải Người Cũng Không Phải Thần?

22

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 19: Đôi Huyết Ngươi. Tuyết Liên Cầm Pháp

23

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 20: Đại Lễ Sắc Phong Thái Tử Bắc Thương

24

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 21: Gia Đình

25

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Chương 22: Ký Ức Và Hoa Đào