Đã cập nhật 68 chương
1

Lương Duyên Tả Ý - Chương 1: Xin Chào, Ta Là Hệ Thống

2

Lương Duyên Tả Ý - Chương 2: /thế Giới 1: Tổng Tài Mặt Than Cấm Dục (hiện Đại)

3

Lương Duyên Tả Ý - Chương 3: Thế Giới 1

4

Lương Duyên Tả Ý - Chương 4: Tg1 (vi H)

5

Lương Duyên Tả Ý - Chương 5: Tg1 (h)

6

Lương Duyên Tả Ý - Chương 6: Tg1 (vi H)

7

Lương Duyên Tả Ý - Chương 7: Tg1 (vi H)

8

Lương Duyên Tả Ý - Chương 8: Tg1 (h)

9

Lương Duyên Tả Ý - Chương 9: Tg1 (h)

10

Lương Duyên Tả Ý - Chương 10: Tg1 (h)

11

Lương Duyên Tả Ý - Chương 11: Tg1

12

Lương Duyên Tả Ý - Chương 12: Tg1

13

Lương Duyên Tả Ý - Chương 13: Tg1

14

Lương Duyên Tả Ý - Chương 14: Tg1

15

Lương Duyên Tả Ý - Chương 15: Tg1 (h)

16

Lương Duyên Tả Ý - Chương 16: Tg1 (hoàn)

17

Lương Duyên Tả Ý - Chương 17: Tg1 (phiên Ngoại)

18

Lương Duyên Tả Ý - Chương 18: /thế Giới 2: Sư Huynh Hắc Hóa Giả Nhân Giả Nghĩa

19

Lương Duyên Tả Ý - Chương 19: Tg2

20

Lương Duyên Tả Ý - Chương 20: Tg2

21

Lương Duyên Tả Ý - Chương 21: Tg2

22

Lương Duyên Tả Ý - Chương 22: Tg2 (vi H)

23

Lương Duyên Tả Ý - Chương 23: Tg2 (vi H)

24

Lương Duyên Tả Ý - Chương 24: Tg2

25

Lương Duyên Tả Ý - Chương 25: Tg2

26

Lương Duyên Tả Ý - Chương 26: Tg2 (vi H)

27

Lương Duyên Tả Ý - Chương 27: Tg2 (vi H)

28

Lương Duyên Tả Ý - Chương 28: Tg2 (h)

29

Lương Duyên Tả Ý - Chương 29: Tg2 (h)

30

Lương Duyên Tả Ý - Chương 30: Tg2

31

Lương Duyên Tả Ý - Chương 31: Tg2

32

Lương Duyên Tả Ý - Chương 32: Tg2

33

Lương Duyên Tả Ý - Chương 33: Tg2

34

Lương Duyên Tả Ý - Chương 34: Tg2 (h)

35

Lương Duyên Tả Ý - Chương 35: Tg2

36

Lương Duyên Tả Ý - Chương 36: Tg2 (hoàn)

37

Lương Duyên Tả Ý - Chương 38: Thế Giới 3: Công Chiếm Đại Thúc Cao Lãnh

38

Lương Duyên Tả Ý - Chương 39: Tg3

39

Lương Duyên Tả Ý - Chương 40: Thế Giới 3

40

Lương Duyên Tả Ý - Chương 41: Thế Giới 3