70
Lượt Xem
120
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Nghe nói không?

Lão Từ gia ngoại tôn nữ trở về, nương chết, cha chỗ nào có thể không tái giá? Đáng thương!

Nghe nói không?

Lão Từ gia ngoại tôn nữ đi công xã, trên đường gặp được hai nhóm người đánh nhau, bị liên lụy, đáng thương!

Nghe nói không?

Lão Từ gia Nhị nhi tức đối với ngoại tôn nữ phát điên, nói không cho nàng ăn cơm, đáng thương!

Từ Toa: ? ? ?

Xuyên sách ngọt văn.

Thẻ Tiêu Chí