Đã cập nhật 52 chương
1

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 1: Biến Cố

2

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 2: Sống Lại

3

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 3: Thương Lượng

4

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 4: Nhà Mới

5

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 5: Tính Toán

6

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 6: Dâu Tây

7

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 7: Ký Hợp Đồng

8

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 8: Rắc Rối

9

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 9: Bất Ngờ

10

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 10: Thiếu

11

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 11: Thiếu

12

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 12: Thiếu

13

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 13: Thiếu

14

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 14: Thiếu

15

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 15: Thiếu

16

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 16: Thiếu

17

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 17: Thiếu

18

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 18: Thiếu

19

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 19: Thiếu

20

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 20: Thiếu

21

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 21: Thiếu

22

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 22: Thiếu

23

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 23: Thiếu

24

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 24: Thiếu

25

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 25: Thiếu

26

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 26: Thiếu

27

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 27: Thiếu

28

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 28: Thiếu

29

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 28-2: Thiếu

30

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 29: Thiếu

31

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 30: Thiếu

32

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 31: Thiếu

33

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 32: Thiếu

34

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 33: Thiếu

35

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 34: Thiếu

36

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 35: Thiếu

37

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 36: Thiếu

38

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 37: Thiếu

39

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 38: Thiếu

40

Nam Chính Xuất Sắc Nhất - Chương 39: Thiếu