Đã cập nhật 45 chương
1

Nàng Là Ai? - Chương 1: Vương Phi Nam Dương Vương Phủ

2

Nàng Là Ai? - Chương 2: Thay Đổi

3

Nàng Là Ai? - Chương 3: Cắt Giảm Bữa Ăn

4

Nàng Là Ai? - Chương 4: Thục Két

5

Nàng Là Ai? - Chương 5: Vào Cung

6

Nàng Là Ai? - Chương 6: Tranh Bướm

7

Nàng Là Ai? - Chương 7: Trao Đổi

8

Nàng Là Ai? - Chương 8: Vương Phi, Nàng Là Ai?

9

Nàng Là Ai? - Chương 9: Ban Thưởng

10

Nàng Là Ai? - Chương 10: Vu Oan

11

Nàng Là Ai? - Chương 11-1: Về Nhà 1

12

Nàng Là Ai? - Chương 11-2: Về Nhà 2

13

Nàng Là Ai? - Chương 12-1: Triệu Hàm Ninh... Nàng Là Ai?

14

Nàng Là Ai? - Chương 12-2: Triệu Hàm Ninh... Nàng Là Ai? 2

15

Nàng Là Ai? - Chương 13-1: Triệu Hàm Nam 1

16

Nàng Là Ai? - Chương 13-2: Triệu Hàm Nam 2

17

Nàng Là Ai? - Chương 14-1: Triệu Hàm Ngọc 1

18

Nàng Là Ai? - Chương 14-2: Triệu Hàm Ngọc 2

19

Nàng Là Ai? - Chương 15-1: Thay Đổi

20

Nàng Là Ai? - Chương 15-2: Thay Đổi 2

21

Nàng Là Ai? - Chương 16: Nửa Đêm Thăm Viếng

22

Nàng Là Ai? - Chương 17: Hoàng Hậu... Ta Không Cần

23

Nàng Là Ai? - Chương 18: Nàng Làm Sao Thoái Thác

24

Nàng Là Ai? - Chương 19: Tì Vị Có Chuyện

25

Nàng Là Ai? - Chương 20: Khổ Nhục Kế

26

Nàng Là Ai? - Chương 21: Quyền Chủ Mẫu

27

Nàng Là Ai? - Chương 22: Nàng Cũng Biết Giận

28

Nàng Là Ai? - Chương 23: Tuyết Đầu Mùa

29

Nàng Là Ai? - Chương 24: Dung Túng

30

Nàng Là Ai? - Chương 25: Bạch Lang, Hắc Lang

31

Nàng Là Ai? - Chương 26: Quận Chúa

32

Nàng Là Ai? - Chương 27: Ngủ Đi

33

Nàng Là Ai? - Chương 28: Thi Đấu

34

Nàng Là Ai? - Chương 29: Thách Đấu

35

Nàng Là Ai? - Chương 30: Phù Thủy

36

Nàng Là Ai? - Chương 31: Đi Săn

37

Nàng Là Ai? - Chương 32: Tai Nạn

38

Nàng Là Ai? - Chương 33: Chỉ Duy Nhất Vương Phi

39

Nàng Là Ai? - Chương 34: Đứng Sau

40

Nàng Là Ai? - Chương 35: Ta Yêu Chàng!