Đã cập nhật 21 chương
1

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 1: Danh Sách Nhân Vật

2

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 1-2: Nam Nhân Tích Điện Toàn Thân

3

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 2: Sức Mạnh Siêu Nhiên Kỳ Diệu

4

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 3: Nộp Đơn Xin Từ Chức

5

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 4: Mưa To Như Trút Nước

6

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 5: Tạm Biệt S Thị

7

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 6: Ngày Đầu Tiên Gia Nhập

8

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 7: Chật Vật Thích Ứng

9

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 8: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

10

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 9: Suy Đoán Về Hình Uyên

11

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 10: Gió Tuyết Sớm Mai

12

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 11: Nhiếp Ảnh Gia Từng Làm Thiết Kế Thời Trang

13

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 12: Tiến Vào Hình Thị

14

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 13: Phòng Làm Việc Của Hình Tổng

15

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 14: Người Điện Tử Mười Vạn Vôn

16

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 15: Tiếp Xúc Với Người Hình Gia

17

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 16: Vào Ở Khách Sạn Hoa Hạ

18

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 17: Tin Tức Phong Lưu Mới Của Hình Tổng

19

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 18: Kỹ Thuật Theo Đuôi Kém Chất Lượng

20

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 19: Thăm Dò Red Rose Hội Sở

21

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn - Chương 20: Ngày Thứ Hai Ở Luân Đôn