Trọn bộ 43 chương
1

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 1: Lâu Rồi Không Gặp

2

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 2: Người Yêu Cũ Không Nhận Ra Mình Thì Phải Làm Sao?

3

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 3: Tôi Rất Trông Chờ Điều Đó

4

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 4: Tôi Xem Cậu Ấy Vùng Vẩy Đến Khi Nào

5

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 5: Tại Sao Cậu Lại Dám Làm Vậy Với Tôi

6

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 6: Trẫm Tối Nay Sẽ Ở Lại

7

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 7: Quá Vô Sỉ Rồi

8

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 8: Tôi Ở Trên Giường Chờ Em

9

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 9: Em Quá Hư Rồi

10

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 10: Hai Chỗ Này Của Tôi Cũng Cần Trị Thương

11

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 11: Đặt Trước Một Phòng Đặc Biệt Trong Bệnh Viện

12

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 12: Ngủ Ngon Trạch Dương

13

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 13: Anh Cần Hôn Hôn

14

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 14: Gặp Em Vợ

15

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 15: Em Lừa Tình Tôi

16

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 16

17

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 17

18

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 18: Đêm Nay Anh Ấy Ở Đây Với Tôi

19

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 19: Chiến Tranh Lạnh

20

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 20

21

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 21

22

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 22

23

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 23

24

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 24

25

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 25

26

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 26

27

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 27

28

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 28

29

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 29

30

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 30

31

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 31

32

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 32

33

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 33

34

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 34

35

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 35

36

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 36

37

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 37

38

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 38

39

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 39

40

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài - Chương 40