0
Lượt Xem
12
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Ta vốn một giới vũ phu, không cầu trường sinh, chỉ vì sống sót. Thế nhưng tại thế gian này thân bất do kỷ, muốn chết dễ dàng, muốn sống khó khăn. Nếu như thế, cản ta đường sống người, giết không tha.

Thẻ Tiêu Chí