Trọn bộ 111 chương
1

Quyển 1 Chương 1

2

Quyển 1 Chương 2

3

Quyển 1 Chương 3

4

Quyển 1 Chương 4

5

Quyển 1 Chương 5

6

Quyển 1 Chương 6

7

Quyển 1 Chương 7

8

Quyển 1 Chương 8

9

Quyển 1 Chương 9

10

Quyển 1 Chương 10

11

Quyển 1 Chương 11

12

Quyển 1 Chương 12

13

Quyển 1 Chương 13

14

Quyển 1 Chương 14: Phiên Ngoại

15

Quyển 2 Chương 1

16

Quyển 2 Chương 2

17

Quyển 2 Chương 3

18

Quyển 2 Chương 4

19

Quyển 2 Chương 5

20

Quyển 2 Chương 6

21

Quyển 2 Chương 7: Thành Đôi Cùng Chàng [7]

22

Quyển 2 Chương 8: Chỉ Muốn Giam Cầm Em [ngoại Truyện]

23

Quyển 2 Chương 9: Thành Đôi Cùng Chàng [8]

24

Quyển 2 Chương 10: Thành Đôi Cùng Chàng [9]

25

Quyển 2 Chương 11: Thành Đôi Cùng Chàng [10]

26

Quyển 2 Chương 12: Nam Chính Phản Công [2]

27

Quyển 3 Chương 1: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [1]

28

Quyển 3 Chương 2: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [2]

29

Quyển 3 Chương 3: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [3]

30

Quyển 3 Chương 4: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [4]

31

Quyển 3 Chương 5: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [5]

32

Quyển 3 Chương 6: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [6]

33

Quyển 3 Chương 7: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [7]

34

Quyển 3 Chương 8: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [8]

35

Quyển 3 Chương 9: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [9]

36

Quyển 3 Chương 10: Thành Đôi Cùng Chàng [ngoại Truyện]

37

Quyển 3 Chương 11: Thành Đôi Cùng Chàng [ngoại Truyện] 2

38

Quyển 3 Chương 12: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [10]

39

Quyển 3 Chương 13: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [11]

40

Quyển 3 Chương 14: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [12]