Đã cập nhật 58 chương
1

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 1: Kết Thúc

2

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 2: Khởi Đầu

3

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 3: Dò Hỏi

4

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 4: Thân Phận

5

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 5: Ngũ Hoàng Tử

6

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 6: Sự Thật

7

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 7: Hối Hận

8

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 8: Lục Hoàng Tử

9

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 9: Ngốc Tử

10

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 10: Trò Chuyện

11

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 11: Thư Mời

12

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 12: Sinh Thần

13

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 13: Dự Tiệc (1)

14

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 14: Dự Tiệc (2)

15

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 15: Thục Phi

16

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 16: Quà Mừng Thọ (1)

17

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 17: Quà Mừng Thọ (2)

18

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 18: Quà Mừng Thọ (3)

19

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 19: Đối Đáp

20

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 20: Đêm Đen Bàn Kế Hoạch "nhổ Cỏ"

21

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 21: Đêm Máu Giết Người Gặp Được Đối Thủ

22

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 22: Trò Chuyện Cùng Kẻ Giết Người

23

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 23: Ám Vương Cùng Huyết Nguyệt

24

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 24: Mộng

25

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 25: Hoàng Huynh

26

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 26

27

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 27

28

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 28

29

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 29

30

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 30

31

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 31

32

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 32: Khiếp Sợ

33

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 33: Thuốc Giải

34

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 34: Sóng Ngầm

35

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 35: Bút Lông

36

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 36: Vọng Nguyệt Đình

37

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 37: Hạnh Phúc

38

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 38: Dạ Minh Châu

39

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 39: Văn Hay Võ?

40

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng - Chương 40: Lạc Thành