0
Lượt Xem
49
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Motip: Bị phản bội, xuyên không Truyện có H (sắc), NP, cân nhắc trước khi đọc. Hài, có chút khoa huyễn.

Thẻ Tiêu Chí