Đã cập nhật 107 chương
1

Quyển 1 Chương 1: Trở Về Thời Thơ Ấu

2

Quyển 1 Chương 2: Tư Tâm Thiên Vị

3

Quyển 1 Chương 3: Trọng Nam Khinh Nữ

4

Quyển 1 Chương 4: Trọng Nam Khinh Nữ

5

Quyển 1 Chương 5: Thí Nghiệm Thiên Nhãn

6

Quyển 1 Chương 6: Huyền Học1 Đau Thương

7

Quyển 1 Chương 7: Chức Năng Mới Của Thiên Nhãn

8

Quyển 1 Chương 8: Bái Phỏng (tới Thăm, Thăm Hỏi ..)

9

Quyển 1 Chương 9: Lên Núi

10

Quyển 1 Chương 10: Thử

11

Quyển 1 Chương 11: Bái Sư

12

Quyển 1 Chương 12: Chuyển Trường Phong Ba

13

Quyển 1 Chương 13: Buổi Học Thứ Nhất

14

Quyển 1 Chương 14: Xem Tướng Hóa Tai

15

Quyển 1 Chương 15: Đồ Cổ

16

Quyển 1 Chương 16: Năm Năm Sau

17

Quyển 1 Chương 17: Bạn Bè

18

Quyển 1 Chương 18: Chợ Đồ Cổ

19

Quyển 1 Chương 19: Nguyên Thanh Hoa1

20

Quyển 1 Chương 20: Trần Mãn Quán

21

Quyển 1 Chương 21: Kiểm Lậu

22

Quyển 1 Chương 22: Bói Toán

23

Quyển 1 Chương 23: Khách Tới Chơi

24

Quyển 1 Chương 24: Xem Tướng

25

Quyển 1 Chương 25: Đại Hung Chi Sổ

26

Quyển 1 Chương 26: Giải Quẻ

27

Quyển 1 Chương 27: Khoản Tiền Xem Quẻ Thứ Nhất

28

Quyển 1 Chương 28: Giám Định

29

Quyển 1 Chương 29: Nhãn Lực Biến Thái

30

Quyển 1 Chương 30: Phía Đối Tác

31

Quyển 1 Chương 31: Buổi Đấu Giá

32

Quyển 1 Chương 32: Một Chút Báo Ứng

33

Quyển 1 Chương 33: Đấu Giá

34

Quyển 1 Chương 34: Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

35

Quyển 1 Chương 35: Thu Nhập

36

Quyển 1 Chương 36: Khai Trương

37

Quyển 1 Chương 37: Lam Nhan Họa Thủy

38

Quyển 1 Chương 38: Mâu Thuẫn

39

Quyển 1 Chương 39: Hoa Đào Kiếp

40

Quyển 1 Chương 40: Chiến Đấu Trên Đường Phố!