Trọn bộ 84 chương
1

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 1

2

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 2

3

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 2-2: Tiểu Chim Ú

4

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 3

5

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 4

6

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 5

7

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 6

8

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 7

9

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 8

10

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 9

11

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 10

12

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 11

13

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 12

14

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 13

15

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 14

16

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 15

17

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 16

18

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 17

19

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 18

20

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 19

21

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 20

22

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 21-1

23

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 21-2

24

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 22

25

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 23

26

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 24

27

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 25

28

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 26

29

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 27

30

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 28

31

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 29

32

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 30

33

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 31

34

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 32

35

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 33

36

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 34

37

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 35

38

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 36

39

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 37

40

Phụng Chỉ Béo Phì - Chương 38