0
Lượt Xem
6,836
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

When he came to Fairy Tail, Fang Lang became a princess’s knight, a paladin, milky and tankable, and the legend of Fang Lang Knights began…

Thẻ Tiêu Chí