Đã cập nhật 40 chương
1

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 1

2

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 2

3

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 3

4

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 4

5

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 5

6

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 6: Cậu Giận Rồi

7

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 7

8

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 8

9

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 9

10

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 10

11

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 11

12

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 12

13

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 13

14

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 14: Đi Học Thật Là Thú Vị

15

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 15

16

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 16

17

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 17

18

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 18

19

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 19

20

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 20

21

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 21

22

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 22

23

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 23: Ác Quỷ Hay Thiên Thần

24

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 24

25

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 25

26

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 26

27

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 27

28

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 28

29

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 29

30

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 30

31

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 31

32

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 32

33

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 33

34

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 34: Có Chút Gì Đó Rất Quen

35

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 35

36

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 36: Có Quá Nhiều Sự Đáng Yêu Trong Chương Này

37

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 37

38

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 38

39

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 39

40

Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 40