Đã cập nhật 96 chương
1

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 1: Một Trăm Năm Sau

2

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 2: Thiên Phú Ẩn Tàng

3

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 3: Luyện Thể Quyết

4

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 4: Dung Hợp

5

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 5: Thiên Phú Trung Đẳng

6

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 6: Hung Thú

7

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 7: Thiên Phú Tốc Độ

8

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 8: Máu Hung Thú

9

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 9: Xe Buýt Kiểu Mới

10

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 10: Thiên Phú Đao Pháp

11

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 11: Không Có Ý Kiến

12

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 12: Hung Thú Ban Xà

13

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 13: Dịch Thạch Nhũ

14

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 14: Cướp Đoạt

15

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 15: Hạng Nhất

16

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 16: Dịch Địa Tâm

17

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 17: Sát Thủ

18

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 18: Ảnh Đao

19

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 19: Lý Tồn

20

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 20: Đại Võ Giả

21

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 21: Thiết Giáp Ngưu

22

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 22: Đột Phá

23

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 23: Võ Các

24

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 24: Cự Tuyệt

25

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 25: Nguyên Lực Đoán Thể Pháp

26

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 26: Hồ Tử Vong

27

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 27: Hung Thú Đỉnh Cấp

28

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 28: Túi Trữ Vật

29

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 29: Tinh Anh Võ Giả

30

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 30: Thiên Phú Khép Lại

31

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 31: Kiến Thần Lực

32

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 32: Kế Hoạch Thanh Lý

33

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 33: Kiểm Tra Lực Lượng

34

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 34: Thảo Lang

35

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 35: Phong Lang Tuyệt Vọng

36

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 36: Giữ Bí Mật

37

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 37: Thiên Phú Hoả Diễm

38

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 38: Thu Hoạch Lớn

39

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 39: Thanh Lão

40

Siêu Cấp Thiên Phú - Chương 40: Thiên Phú Lực Lượng