Đã cập nhật 146 chương
1

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 1: Nguyên Nhân

2

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 2: Người Tới

3

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 3: Bán Mình

4

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 4: Cửa Gỗ

5

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 5: Lương Thực

6

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 6: Văn Tự Bán Mình

7

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 7: Tranh Đoạt (bắt Côn Trùng)

8

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 8: Xác Định

9

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 9: Mì

10

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 10: Chuẩn Bị

11

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 11: Người Đàn Ông Đẫm Máu

12

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 12: Nạn Dân

13

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 13: Phân Lương Thực

14

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 14: Phủ Doãn

15

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 15: Ngô

16

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 16: Tranh Giành

17

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 17: Trạm Vân Tiêu

18

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 18: Ngọc Bội

19

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 19: Hạt Giống

20

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 20: Hạt Giống (2)

21

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 21: Bán Nguyên Bảo

22

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 22: Vòng Ngọc

23

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 23: Bạn Trai Cũ

24

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 24: Khi Đêm Yên Tĩnh

25

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 25

26

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 26

27

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 27: Kế Hoạch Của Ngô Gia

28

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 28: Mì Ăn Liền

29

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 29: Cocacola

30

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 30: Đào Và Nho

31

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 31: Tranh Cãi Do Hai Giỏ Hoa Quả

32

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 32: Ngô Gia

33

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 33: Ngô Lão Cha Bán Lương Thực

34

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 34: Huyện Lệnh Và Cửa Hàng

35

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 35: Tiệm Lương Thực Và Một Ít Đất Diễn Của Trạm Vân Tiêu

36

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 36: Bị Đánh Cướp

37

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 37: Trồng Khoai Tây

38

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 38: Hiểu Lầm

39

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 39: Khách Nhân Mới

40

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Chương 40: Người Tới