0
Lượt Xem
148
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

When Yue Qiang dropped all 8 free distribution stat points into his Charm stat, his entire life changed.

Thẻ Tiêu Chí