0
Lượt Xem
6
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Trồng trọt đồng ruộng, làm một cái nông phu, thời gian một tháng, khen thưởng vô thượng thần thông, trong tay thần quốc. Đi bến tàu đương một cái kiệu phu, hạ cu li ba tháng, khen thưởng tối cao chi lực, quá sơ kiếm ý. Khai một cái vô cùng đơn giản quán rượu, trong khi sáu tháng, khen thưởng cấm kỵ thần binh, Thiên Đạo phong ma kiếm. Bái nhập một phương tông môn đương bình thường đệ tử một năm, khen thưởng huyền hoàng bất diệt thể, muôn đời không tổn hại, vạn kiếp không xấu, tuyên cổ trường tồn. Sở Nghiêu một tiếng than nhẹ, ta thật sự không phải ở ác ý giả heo ăn thịt hổ, cố ý ăn vạ, ta chỉ là ở an an tĩnh tĩnh làm nhiệm vụ mà thôi, quỳ trên mặt đất nhiều như vậy thiên chư vị hiện tại có thể đừng lại oán hận với ta sao?

Thẻ Tiêu Chí