Đã cập nhật 270 chương
1

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 1: Trọng Sinh

2

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 2: Đi Săn

3

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 3: Đến Hoàng Thành

4

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 4: Đấu Giá

5

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 5: Giải Nguy Vân Di Quốc

6

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 6: Tập Luyện

7

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 7: Đến Thiên Đãng Sơn Mạch

8

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 8: Tam Nhãn Lang

9

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 9: Diệt Sát Trăm Người Không Ghê Tay

10

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 10: Kháng Độc Chi Thể

11

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 11: Rời Đi

12

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 12: Thiên Khung Phái

13

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 13: Kỷ Lục 100 Năm

14

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 14: Tứ Bề Thọ Địch

15

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 15: Nhiều Cờ Quá Thì Biết Làm Sao

16

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 16: Nguyện Dùng Cả Sinh Mạng Này Hầu Hạ Công Tử

17

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 17: Ngày Đại Cát

18

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 18: Phạm Ta, Chết!

19

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 19: Năm Mới, Kính Cha Mẹ, Tạ Huynh Đệ, Thương Thê Nhi

20

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 20: Đả Đảo Trần Lương

21

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 21: Quán Quân

22

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 22: Kẻ Địch

23

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 23: Tam Thập Tam Môn

24

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 24: Đạo Tặc

25

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 25: Truy Sát

26

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 26: Bảo Tàng Của Thiên Trận Sư

27

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 27: Trần Lương Giả Làm Khổ Sai Và Cái Kết. Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác

28

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 28: Ta Là Ác Nhân?

29

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 29: Tiến Vào Trọng Môn

30

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 30: Lấy Lớn Hiếp Nhỏ

31

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 31: Thập Diện Mai Phục

32

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 32: Trần Lương Đã Chết (phần 1)

33

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 33: Trần Lương Đã Chết (phần 2)

34

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 34: Lục Bảo Một Trong

35

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 35: Chu Minh

36

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 36: Hợp Tác

37

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 37: 2 Năm Qua

38

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 38: Đại Gia

39

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 39: Giả Heo Ăn Thịt Hổ

40

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 40: Tiến Về Mỏ Không Thạch