Trọn bộ 100 chương
1

Khí Thiêng Kết Tụ Sanh Khỉ Đá Tâm Thành Tu Niệm Đạo Nhân Gian

2

Phép Nhiệm Nhờ Thầy Truyền Bí Thuật Tài Cao Về Xứ Giết Yêu Ma

3

Thiên Động Ngàn Non Đều Sợ Phép Diêm Quang Mười Cửa Thảy Kiêng Oai

4

Chức Phong Bậc Mã Lòng Chưa Muốn Hiệu Gọi Tề Thiên Dạ Mới Đành

5

Phá Vườn Đào, Ðại Thánh Trộm Linh Đơn Loạn Cung Trời, Chư Thần Bị Bại Trận

6

Quan Âm Phó Hội Hỏi Căn Do Tiểu Thánh Ra Oai Trừ Ðại Thánh

7

Ðại Thánh Trốn Khỏi Lò Bát Quái Thích Ca Nhốt Yêu Núi Ngũ Hành

8

Như Lai Tạo Kinh Truyền Cực Lạc Quan Âm Vâng Chỉ Xuống Tràng An

9

Dinh Giang Châu, Mẹ Con Gặp Gỡ Sông Hồng Giang, Chồng Vợ Đoàn Viên

10

Long Vương Phạm Tội Thiên Tào Ngụy Trưng Gởi Thơ Âm Phủ

11

Xuống Âm Ti, Thái Tôn Huởn Sanh Ði Dâng Dưa, Lưu Toàn Gặp Vợ

12

Trần Huyền Trang Làm Chay Thỉnh Phật Quan Thế Âm Dạy Sãi Cầu Kinh

13

Nơi Hổ Huyệt, Kim Tinh Cứu Nạn Lưu Gia Trang, Tam Tạng Tụng Kinh

14

Núi Lưỡng Giới, Thần Hầu Thoát Nạn Ðường Tây Phương, Thầy Tớ Băng Ngàn

15

Núi Xà Bàn, Các Thần Giúp Sức Suối Ưng Sầu, Con Ngựa Gò Cương

16

Chùa Quan Âm, Thầy Tu Tham Báu Vật Núi Hắc Phong, Yêu Quái Trộm Cà Sa

17

Hành Giả Đánh Yêu Ăn Trộm Quan Âm Bắt Gấu Thành Tinh

18

Quan Âm Điện, Ðường Tăng Khỏi Nạn Cao Lão Trang, Hành Giả Bắt Yêu

19

Vân San Động, Ngộ Không Thâu Bát Giới Phù Đồ Sơn, Tam Tạng Gặp Thiền Sư

20

Tới Huỳnh Phong, Ðường Tăng Mắc Nạn Gặp Tiên Phuông, Bát Giới Trổ Tài

21

Hộ Pháp Hóa Nhà Cứu Ðại Thánh Linh Kiết Cho Phép Bắt Huỳnh Phong

22

Bát Giới Cự Chiến Sông Lưu Sa Mộc Tra Vâng Phép Thâu Ngộ Tịnh

23

Tam Tạng Chẳng Quên Đạo Tứ Thánh Thử Lòng Thiền

24

Vạn Thọ Sơn, Trấn Nguơn Cầm Cố Hữu Ngũ Trang Am, Hành Giả Trộm Nhơn Sâm

25

Trấn Nguơn Tiên Bắt Thầy Tam Tạng Tôn Hành Giả Phá Viện Ngũ Trang

26

Tôn Ngộ Không Non Cao Tìm Thuốc Quan Thế Âm Nước Phép Cứu Cây

27

Thây Ma Ba Thứ Trêu Hòa Thượng Tam Tạng Nhiều Phen Đuổi Ngộ Không

28

Núi Hoa Quả, Quần Hầu Gặp Chúa Rừng Hắc Tòng, Tam Tạng Bị Yêu

29

Tam Tạng Khỏi Tai Qua Bửu Tượng Ngộ Năng Vâng Chỉ Đến Rừng Sâu

30

Huỳnh Bào Bắt Sa Tăng Bạch Mã Trông Hành Giả

31

Trư Bát Giới Nói Khích Hầu Vương Tôn Hành Giả Mưu Trừ Yêu Quái

32

Núi Bình Ðảnh, Công Tào Báo Tin Ðộng Liên Hoa, Bát Giới Mang Họa

33

Ngân Giác Di Sơn Đè Ðại Thánh Ngộ Không Dụng Kế Đổi Hồ Lô

34

Chúa Yêu Giỏi Dắn Giựt Kim Thằng Ðại Thánh Phỉnh Phờ Thâu Bửu Bối

35

Chúa Động Bị Thâu Về Với Chủ Ngộ Không Đặng Báu Trả Cho Tiên

36

Vào Chùa Báu, Ngộ Không Dọa Sãi Ngụ Am Thanh, Tam Tạng Xem Trăng

37

Quỷ Vương Cầu Cứu Với Ðường Tăng Hành Giả Mách Tin Cho Thái Tử

38

Ðông Cung Hỏi Mẹ, Hay Tà Chánh Bát Giới Cỏng Thây, Biết Giả Chơn

39

Một Hột Thuốc Linh Trời Đã Nấy Ba Năm Chúa Cũ Mạng Còn Dài

40

Hồng Hài Lập Kế Bắt Ðường Tăng Hành Giả Dùng Mưu Trừ Yêu Quái