Truyện Dị Năng

Truyện Dị Năng Là Gì?

Dị năng là thể loại mà nhân vật chính sở hữu hoặc bất ngờ sở hữu một năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không có. Dị năng mà nhân vật có được cũng chính là điểm lôi cuốn của thể loại này.