0
Lượt Xem
769
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

A super hacker, come back and become a little hacker. No. 1 on the ranking list of the hacker world was reborn as a freshman. A little hacker freely gallops the network and becomes the true god of the network.

Thẻ Tiêu Chí