Đã cập nhật 26 chương
1

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 1: Thiếu

2

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 2: Thiếu

3

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 3: Thiếu

4

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 4: Thiếu

5

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 5: Thiếu

6

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 6: Thiếu

7

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 7: Thiếu

8

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 8: Thiếu

9

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 9: Thiếu

10

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 10: Thiếu

11

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 11: Thiếu

12

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 12: Thiếu

13

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 13: Thiếu

14

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 14: Thiếu

15

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 15: Thiếu

16

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 16: Thiếu

17

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 17: Thiếu

18

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 18: Thiếu

19

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 19: Thiếu

20

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 20: Thiếu

21

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 21: Lần Này Là Bán Đan Dược

22

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 22: Thiếu

23

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 23: Thiếu

24

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 24: Thiếu

25

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 25: Thiếu

26

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư - Chương 26: Thiếu