Đã cập nhật 69 chương
1

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 1: Lời Tiên Đoán Chín Năm

2

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 2: Căn Bệnh Kỳ Lạ

3

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 3: Đạo Sĩ

4

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 4: Đuổi Tiểu Quỷ

5

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 5: Núi Mã Đầu

6

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 6: Miếu Tướng Quân

7

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 7: Bích Hoạ Trong Miếu

8

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 8: Mao Sơn Tam Phái

9

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 9: Nhang Tắt

10

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 10: Cái Kén Hình Người

11

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 11: Thất Tinh Chiêu Hồn Trận

12

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 12: Ác Đấu (1)

13

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 13: Ác Đấu (2)

14

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 14: Sáng Tỏ

15

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 15: Vượt Tiên Kiều

16

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 16: Còn Sống

17

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 17: Bên Kia Cầu Nại Hà

18

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 18: Người Ta Nói - Nhất Bần, Nhị Yểu, Tam Vô Tự

19

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 19: Tung Tích Như Ý Sách

20

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 20: Dẫn Hồn

21

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 21: Âm Phong Đoạt Hồn

22

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 22: Long Mạch Phong Thuỷ

23

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 23: Cản Đường

24

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 24: Thiên Đạo

25

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 25: Dẫn Hồn

26

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 26: Dấu Chân

27

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 27: Quan Tài Thẳng Đứng

28

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 28: Đến Nhà Tang Lễ

29

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 29: Bốn Người Họ Vương

30

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 30: Hậu Sự (1)

31

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 31: Hậu Sự (2)

32

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 32: Có Ma

33

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 33: Vương Vệ Quốc Hóa Quỷ

34

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 34: An Táng

35

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 35: Lôi Thủy Giải

36

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 36: Cố Vấn Đội Khảo Cổ

37

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 37: Thanh Thành

38

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 38: Ba Mươi Sáu Tầng Trời

39

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 39: Nơi Không Nên Tới

40

Thiên Chính Đạo Nhân - Chương 40: Câu Chuyện Của Lão Trác