Đã cập nhật 329 chương
1

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 1: Khúc Tiểu Bạch

2

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 2: Tẩy Lục Quả

3

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 3: Bắt Gặp Thủy Lăng Kính

4

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 4: Đoạt Lấy Tẩy Lục Quả

5

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 5: Tìm Đến Phù Đà Sơn

6

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 6: Bức Màn Đen

7

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 7: Lời Ước Hẹn Năm Năm

8

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 8: Con Mèo Đen Mắt Đỏ, Tại Sao Lại Đi Theo Ta?

9

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 9: Bạn Học Mới

10

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 10: Hai Năm Sau

11

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 11: Phương Gia Dược Điền

12

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 12: Tiểu Hắc Tham Ăn

13

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 13: Hốt Hoảng Nhiêu Phong Trại Mã Tặc

14

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 14: Tiểu Hắc, Không Còn Là Miêu Bàn Tử!

15

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 15: Phương Pháp Luyện Tập Ngự Kiếm Quyết Mới!

16

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 16: Bạch Gia

17

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 17: Bạch Nhiên Nhiên Từ Biệt

18

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 18: Cha Mẹ Gặp Nạn

19

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 19: Phương Triết Tức Giận, Phi Kiếm Loạn Vũ

20

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 20: Bạch Gia Chủ Rung Động

21

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 21: Bình Minh Trước Đống Tro Tàn

22

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 22: Tiến Lên Thanh Sơn

23

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Bẫy, Khai Chiến!

24

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 24: Tên Nó Là Bạch Nhật Phi Kiếm!

25

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 25: Bạch Kinh Thiên Vui Vẻ

26

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 26: Bạch Vi Nhất Chỉ Dạy

27

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 27: Mộ Dung Gia Nhờ Vả

28

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 28: Bản Lĩnh Tiểu Hắc

29

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 29: Hoa Đăng

30

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 30: Thuồng Luồng Xuất Hiện

31

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 31: Tiến Về Thăng Long Thành

32

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 32: Ở Trấn Ông Thòn Có Tục Bán Thân

33

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 33: Thiếu Gia Ta, Sẽ Bảo Vệ Ngươi

34

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 34: Bí Mật Trấn Ông Thòn

35

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 35: Oanh Động Trấn Ông Thòn

36

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 36: Sơ Nhập Thăng Long Thành

37

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 37: Bắt Đầu Khảo Thí

38

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 38: Ta Cùng Ngươi Tỷ Thí

39

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 39: Ám Kim

40

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn - Chương 40: Tống Gia Giở Trò