Đã cập nhật 68 chương
1

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 1: Tiểu Người Câm

2

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 2: Kẻ Tài Cao Gan Cũng Lớn

3

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 3: Biết Rõ Núi Có Hổ

4

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 4: Cầu Ban Hươu Quyền Được Không?!

5

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 5: Chủ Tạp Ngươi Xấu Xa!

6

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 6: Ngươi Chính Là Không Giữ Lời

7

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 7: Long Lân

8

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 8: Đạo Cụ Trắc Thí Là Con Chim

9

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 9: Thuần Âm Thể Chất

10

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 10: Người Này Có Vấn Đề

11

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 11: Tỉnh Ngươi Nhập Môn Còn Không Được?!!

12

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 12: Quá Không Nghiêm Cẩn!

13

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 13: Đến Tông Môn

14

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 14: Có Tà Tu!

15

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 15: Kết Giao Làm Bằng Hữu Đi!

16

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 16: Dẫn Khí Lúc Ban Đầu!

17

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 17: Tiểu Người Câm Không Phải Tiểu Người Câm!

18

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 18: Cổ Đồng Đỉnh - Thượng

19

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 19: Cổ Đồng Đỉnh - Hạ

20

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 20: Bốn Danh Môn

21

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 21: Truyền Thuyết

22

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 22: Cổ Đồng Đỉnh Hiện Thế

23

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 23: Đoạt

24

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 24: Ma Giả

25

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 25: Chính Tà

26

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 26: Lập Khế

27

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 27: Không Phải Đánh Mà Là Té Ngã!

28

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 28: Hoài Nghi Có Trá

29

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 29: Trong Một Đêm, Luyện Khí Nhị Tầng!

30

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 30: Xin Lỗi Cho Ta!

31

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 31: Muốn Thử Hay Không

32

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 32: Thiên

33

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 33: Đệ Tử Thứ Năm Mươi Mốt

34

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 34: Vừa Lành Sẹo Đã Quên Đau

35

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 35: Có Thể Thành Châu Báu

36

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 36: Thành Đội

37

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 37: Họa Cái Vòng Tròn Nguyền Rủa Ngươi

38

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 38: Nhập Cốc Liền Là Khảo Hạch

39

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 39: Phát Hiện

40

Tiên Đạo Bất Chính - Chương 40: Hố