0
Lượt Xem
401
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thế sự vạn vật, hoặc hữu hình, hoặc vô hình.

Hữu hình người, có thể đo lường, khả quan xem xét.

Vô hình người, không thể nghĩ, không thể thương nghị.

Thế gian phồn hoa hữu hình, mà yêu vô hình.

Tội ác tâm ma vô hình, mà pháp hữu hình.

Một số thời điểm,

Vô hình tội ác có thể đánh phá hữu hình cân bằng.

Một số thời điểm,

Hữu hình ấm áp có thể giải mở vô hình khúc mắc.

Thẻ Tiêu Chí