Trọn bộ 28 chương
1

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 1: Tiền Truyện: Chuồn Chuồn Bay Lên Đầu Thoa Ngọc

2

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 2: Tiền Truyện: Hồ Phù Dung In Bóng Lâu Đài

3

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 3: Tiền Truyện: Mặt Ngọc Đâu Bì Sắc Quạ Đêm

4

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 4: Tiền Truyện: Phù Vân Biến Ảo Theo Ý Người

5

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 5: Tiền Truyện: Hoa Lê Đầy Đất Cửa Cài Then

6

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 6: Điện Khuya Thì Thầm

7

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 7: Trời Giáng Sấm Sét

8

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 8: Có Đi Có Lại

9

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 9: Như Gió Như Rồng

10

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 10: Mực Nồng Bóng Nhạt

11

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 11: Dư Vị Mơ Xanh

12

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 12: Đậu Khấu Thiều Hoa

13

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 13: Ngàn Trăng Vạn Núi

14

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 14: Tung Tích Hoa Dương

15

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 15: Bụi Trần Hương Đọng

16

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 16: Gió Lay Áo Lụa

17

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 17: Hoài Sắc Túc Vi

18

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 18: Một Trời Một Vực

19

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 19: Phận Loan Mỏng Mảnh

20

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 20: Lên Tận Trời Xanh

21

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 21: Đêm Vân Ngày Gấm

22

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 22: Hương Tan Ngọc Nát

23

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 23: Sống Động Như Thật

24

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 24: Than Thở Trăm Năm

25

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 25: Lấy Lá Đựng Cá

26

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 26: Sinh Trai Sinh Gái

27

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 27: Lòng Này Ai Tỏ

28

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh - Chương 28: Hoàng Hôn Đại Đường (hết)