0
Lượt Xem
33
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Bệ hạ, mau quản quản đi, ngươi con rể đem Ngụy Chinh đại nhân lớn! Bệ hạ, mau quản quản đi, ngươi con rể lại ở cùng đại thần một mình đấu! Đừng quấy rầy trẫm, không rõ ràng lắm không rõ không biết, con rể cùng khoản phủ nhận tam liền! Bệ hạ, cái này không cần phải xen vào, ngươi con rể làm thơ đem lộc đông tán khí hộc máu! Bệ hạ, ngươi con rể, đem Thổ Phiên đánh hạ tới! Ha ha ha, trẫm có cái hảo con rể, hắn kêu Lâm Thu, các ngươi có phục hay không!

Thẻ Tiêu Chí