Trọn bộ 134 chương
1

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 1: Trùng Sinh

2

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 2: Thẩm Gia

3

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 3: Sống Sót

4

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 4: Nhân Duyên

5

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 5: Tính Toán Hôn Sự

6

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 6: Xuân Phường

7

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 7: Du Hồ

8

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 8: Rơi Xuống Nước

9

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 9: Tranh Chấp

10

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 10: Tỷ Muội

11

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 11: Màn Đêm Mị Hoặc

12

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 12: Diệu Nhân

13

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 13: Tham Vọng Xa Vời

14

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 14: Dạo Phố

15

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 15: Tin Đồn

16

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 16: Du Ngoạn (thượng)

17

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 17: Du Ngoạn (hạ)

18

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 18: Tình Thương

19

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 19: Lên Đài (thượng)

20

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 20: (phiên Ngoại): Khi Tình Yêu Bắt Đầu

21

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 21: Lên Đài (trung)

22

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 22: Lên Đài (hạ)

23

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 23: Đào Yến

24

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 24: Làm Mai

25

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 25: Ước Hẹn

26

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 26: Quỳ Xuống

27

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 27: Trừng Phạt

28

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 28: Tặng Lễ

29

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 29: Chuộc Thân

30

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 30

31

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 31

32

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 32

33

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 33

34

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 34

35

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 35

36

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 36

37

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 37

38

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 38

39

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 39

40

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 40