Trọn bộ 125 chương
1

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 1: Lần Nữa Bắt Đầu

2

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 2: Tính Tình Đại Biến

3

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 3: Tự Hứa Thay Đổi

4

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 4: Cảm Tạ Khó Nói

5

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 5: Hạ Định Quyết Tâm

6

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 6: Một Thân Thương Thế

7

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 7: Đổi Xưng Hô Đi

8

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 8: Mở Miệng Khiêu Chiến

9

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 9: Cảm Thấy Trống Trải

10

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 10: Không Nói Ra Được

11

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 11: Lễ Khinh Ý Trọng

12

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 12: Trù Nghệ Đặc Biệt

13

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 13: Nàng Lại Giận Hắn?

14

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 14: Không Gặp Người Nào

15

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 15: Niên Phủ Có Trộm

16

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 16: Ấm Áp Thấu Tâm

17

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 17: Cùng Tìm Manh Mối

18

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 18: Tam Nhân Chi Tình

19

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 19: Con Mắt Đáng Hận

20

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 20: Đắt Như Vậy A

21

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 21: Sợ Tội Tự Sát

22

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 22: Mất Hết Uy Tín

23

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 22-2: Lần Đầu Áp Tiêu

24

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 24: Lọt Vào Phỉ Ổ

25

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 25: Mở Lời Cầu Thú

26

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 26: Tiếp Tục Lên Đường

27

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 27: Cẩn Thận Trúng Độc

28

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 28: Kinh Thành Phồn Hoa

29

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 29: Dạo Kinh Thành

30

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 30: Đều Đã Có Chủ Ý

31

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 31: Vị Chua Nồng Nặc

32

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 32: Có Tướng Phu Thê

33

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 33: Bị Nhìn Trúng Rồi

34

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 34: Lễ Vật Tâm Đắc Nhất

35

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 35: Mua Y Phục

36

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 36: Người Có Tiền Thật Tốt

37

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 37: Ăn Nhầm Thuốc Nổ Rồi

38

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 38: Không Tiện Từ Chối

39

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 39: Nữ Nhi Là Khó Hiểu Nhất

40

Trùng Sinh Chi Phúc - Chương 40: Điềm Điềm Xảy Ra Chuyện