0
Lượt Xem
163
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Từ 《 toàn chức thợ săn 》 bắt đầu, hèn mọn vai chính, tại tuyến cầu đánh, sinh hoài bất diệt hệ thống, chư thiên cầu tấu, đương các ngươi không thể cho ta kinh nghiệm khi, chính là các ngươi ngày chết!! Tây tác: Tiểu kiệt, ngươi không cần lại đây, ta hiện tại không loại quả táo. Nạp tư: Lý mục, ta cũng không dám nữa khiêu chiến ngươi! Uchiha Madara: Ta nguyện xưng ngươi vì mạnh nhất! Treo lên đánh chư thiên, mạnh nhất thân thể dưới, hết thảy đều là hôi hôi.... Hệ thống: Bang.. Bạch bạch bạch.. Đau không?

Thẻ Tiêu Chí