Đã cập nhật 45 chương
1

Vãn Ca Phi - Chương 1: Đính Hồn Xương Tỳ Bà!

2

Vãn Ca Phi - Chương 2: Lóc Da Dịch Cốt!

3

Vãn Ca Phi - Chương 3: Thân Hãm Lao Tù!

4

Vãn Ca Phi - Chương 4: Xích Sắt Đoạt Mệnh!

5

Vãn Ca Phi - Chương 5: Đàn Sói Tranh Mồi!

6

Vãn Ca Phi - Chương 6: Tranh Cơm Ăn!

7

Vãn Ca Phi - Chương 7: Đạo Dùng Người!

8

Vãn Ca Phi - Chương 8: Trả Đũa! (gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy)

9

Vãn Ca Phi - Chương 9: Đã Đến Thì Ắt Có Biện Pháp!

10

Vãn Ca Phi - Chương 10: Đón Người Từ Trong Cung Tới!

11

Vãn Ca Phi - Chương 11: Lối Thoát!

12

Vãn Ca Phi - Chương 12: Cơ Hội Không Thể Bỏ Lỡ!

13

Vãn Ca Phi - Chương 13: Lửa Đỏ Kêu Vang!

14

Vãn Ca Phi - Chương 14: Cung Nữ

15

Vãn Ca Phi - Chương 15: Thoát Y!

16

Vãn Ca Phi - Chương 16: Cũng Chỉ Là Giết Gà Mà Thôi!

17

Vãn Ca Phi - Chương 17: Đạo Sinh Tồn!

18

Vãn Ca Phi - Chương 18: Mộc Lan Trâm Vàng!

19

Vãn Ca Phi - Chương 19: Nói Miệng Không Có Bằng Chứng!

20

Vãn Ca Phi - Chương 20: Kéo Theo Xuống Nước

21

Vãn Ca Phi - Chương 21: Phản Bội Lẫn Nhau!

22

Vãn Ca Phi - Chương 22: Nghỉ Ngơi Dưỡng Sức!

23

Vãn Ca Phi - Chương 23: Đường Hoàng Cung Cứ Từ Từ Mà Đi!

24

Vãn Ca Phi - Chương 24: Nhân Sinh Lần Đầu Gặp Gỡ!

25

Vãn Ca Phi - Chương 25: Vị Hoàng Tử Bị Bỏ Quên!

26

Vãn Ca Phi - Chương 26: Bắc Minh Vẫn Còn Có Cá!

27

Vãn Ca Phi - Chương 27: Ngược Lại Bị Chỉ Trích!

28

Vãn Ca Phi - Chương 28: Đã Có Dự Tính!

29

Vãn Ca Phi - Chương 29: Gậy Ông Đập Lưng Ông!

30

Vãn Ca Phi - Chương 30: Đêm Tối Mê Mông!

31

Vãn Ca Phi - Chương 31: Ánh Trăng Sáng Soi!

32

Vãn Ca Phi - Chương 32: Dòng Nước Gợn Sóng

33

Vãn Ca Phi - Chương 33: Phú Quý Không Toàn Vẹn!

34

Vãn Ca Phi - Chương 34: Chữa Lợn Lành Thành Lợn Què!

35

Vãn Ca Phi - Chương 35: Phúc Lộc Vô Cương!

36

Vãn Ca Phi - Chương 36: Dục Cầm Cố Túng (cố Ý Bắt Thả)

37

Vãn Ca Phi - Chương 37: Tranh Đấu Gay Gắt!

38

Vãn Ca Phi - Chương 38: Lại Có Chuyện Phát Sinh!

39

Vãn Ca Phi - Chương 39: Mưu Hại Hoàng Tự! Tội Nặng Tày Trời!

40

Vãn Ca Phi - Chương 40: Ngao Sò Tranh Nhau!