Đã cập nhật 123 chương
1

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 1: Hầu Phủ

2

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 2: Tạ Thị

3

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 3: Hỏi Thăm

4

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 4: Thỉnh An

5

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 5: Yêu Cầu

6

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 6: Minh Hà

7

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 7: Bị Phạt

8

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 8: Cô Mẫu

9

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 9: Chủ Ý

10

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 10: Cảm Thấy Bất An

11

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 11: Tề Thị

12

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 12: Lợi Ích

13

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 13: Tâm Tư

14

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 14: Nghi Ngờ

15

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 15: Gặp Gỡ

16

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 16: Cáo Trạng

17

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 17: Chịu Thiệt

18

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 18: Tính Toán

19

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 19: Tổ Phụ

20

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 20: Mưu Quyền

21

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 21: Tình Yêu Của Mẫu Thân

22

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 22: Mượn Vận

23

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 23: Yến Truy

24

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 24: Ban Thưởng

25

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 25: Trâm Hoa

26

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 26: Rắc Rối

27

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 27: Quên Mất

28

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 28: Đến Chơi

29

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 29: Thoại Bản

30

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 30: Đốt Đi

31

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 31: Khó Xử

32

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 32: Tức Giận

33

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 33: Ý Chỉ

34

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 34: Đả Thương

35

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 35: Giang Châu

36

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 36: Mục Đích Đến

37

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 37: Lạp Tế [1]

38

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 38: Đọc Thơ

39

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 39: Quách Tần

40

Vận Mệnh Thế Gia - Chương 40: Đập Phá