Đã cập nhật 71 chương
1

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 1: Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (1)

2

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 2: Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (2)

3

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 3: Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (3)

4

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 4: Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (4)

5

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 5: Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (5)

6

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 6: Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (6)

7

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 7: Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (7)

8

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 8: Con Sứa Khốn Khổ

9

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 9: Nữ Thi Không Mặt (1)

10

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 10: Nữ Thi Không Mặt (2)

11

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 11: Nữ Thi Không Mặt (3)

12

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 12: Nữ Thi Không Mặt (4)

13

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 13: Nữ Thi Không Mặt (5)

14

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 14: Nữ Thi Không Mặt (6)

15

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 15: Nữ Thi Không Mặt (7)

16

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 16: Nữ Thi Không Mặt (8)

17

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 17: Nữ Thi Không Mặt (9)

18

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 18: Nữ Thi Không Mặt (10)

19

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 19: Nữ Thi Không Mặt (11)

20

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 20: Nữ Thi Không Mặt (12)

21

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 21: Xác Chết Trương Phình (1)

22

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 22: Xác Chết Trương Phình (2)

23

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 23: Xác Chết Trương Phình (3)

24

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 24: Xác Chết Trương Phình (4)

25

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 25: Xác Chết Trương Phình (5)

26

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 26: Xác Chết Trương Phình (6)

27

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 27: Xác Chết Trương Phình (7)

28

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 28: Xác Chết Trương Phình (8)

29

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 29: Xác Chết Trương Phình (9)

30

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 30: Xác Chết Trương Phình (10)

31

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 31: Xác Chết Trương Phình (11)

32

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 32: Xác Chết Trương Phình (12)

33

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 33: Xác Chết Trương Phình (13)

34

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 34: Xác Chết Trương Phình (14)

35

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 35: Xác Chết Trương Phình (15)

36

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 36: Tào Phớ Mặn Và Tào Phớ Ngọt

37

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 37: Bộ Xương Đáng Ngờ (1)

38

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 38: Bộ Xương Đáng Ngờ (2)

39

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 39: Bộ Xương Đáng Ngờ (3)

40

Vi Tử Giả Đại Ngôn - Chương 40: Bộ Xương Đáng Ngờ (4)